Feminismen är en revolution! | Skånes Fria

Debatt


Malin Beckman och Camilla Larsson • Malmö jämställdhetsbyrå
 • En banderoll upphängd under almedalsveckan i Visby.
Skånes Fria

Feminismen är en revolution!

Att feminismen skulle vara splittrad bara för att den handlar om alla aspekter av våra liv är ett missförstånd. En feminism som inte täcker hela samhället är otänkbar. Det skriver Malin Beckman och Camilla Larsson från Malmö jämställdhetsbyrå i veckans debatt.

Feminismen framställs ibland av sina motståndare som splittrad. Det är en bild som tjänar motståndarnas egna intressen eftersom den egna maktpositionen förblir ohotad om en lyckas underblåsa konflikter och bråk i de läger som försöker utmana normer kring vem som innehar, och bör inneha, makt och varför. Men snarare är det så att diskussion och oenighet är naturliga delar av en diversifierad och dynamisk rörelse som berör och genomsyrar alla aspekter av livet.

Tal om splittring får det att låta som att feminismen är en ensaksfråga – ett problem vars anhängare inte kan komma överens om vare sig problemställning eller lösning. Men att tro att alla feminister ska hålla med varandra om allt är ungefär som att förvänta sig att alla som tycker om musik ska föredra exakt samma typ av musikstil. Feminismen har det gemensamt att den motsätter sig patriarkatet; det samhällssystem där män som grupp, samt de normer, värderingar och beteenden som förknippas med förståelsen av manlighet, är överordnade kvinnor som grupp och de normer, värderingar och beteenden som förknippas med förståelsen av kvinnlighet, och där denna överordning leder till större tillgång till makt. Feminister är också överens om att detta är ett problem som kan och behöver lösas. Men det är inte alla som betecknar sig som feminister som anser att kön är den viktigaste faktorn när det gäller samhällelig maktfördelning, men att kön är en av de faktorer som vi alla måste förhålla oss till, vare sig vi kan eller vill förhålla oss till de knapphändiga alternativ och tillhörande roller som erbjuds.

I vårt samhälle finns en tvåkönsnorm som framställer kön som en binär kategori med män och kvinnor som varandras motsatser, där det så kallade biologiska könet får konsekvenser för de förväntningar som läggs på oss både under uppväxten och som vuxna, något som vanligtvis kallas genus – den sociala konstruktionen av kön. Vårt kön och genus anses så grundläggande för vem vi är som personer att de påverkar alla aspekter i livet, det är därför patriarkatet finns överallt, det är därför feminismen finns överallt och det är därför vi kan göra genus- och jämställdhetsanalyser av allt från snöplogning till rullatorfördelning, pensioner, miljöpåverkan och tillgång till makt. Patriarkatet könar oss som människor och med det följer en över- och underordning och fördelning av makt. Feminismen motsätter sig denna maktfördelning, men ser också fler maktordningar och gör djupare maktanalyser än så, bland annat genom intersektionalitet. Genom att se att kön, genusidentitet, funktionalitet, sexuell läggning, etnicitet, klass, religion och ålder inte bara spelar roll när det gäller tillgången till makt var för sig utan dessutom samverkar med varandra skapas en både bredare och djupare maktanalys. Dessa är alla egenskaper som vi alla har, men som den som tillhör normen sällan behöver reflektera över.

Feminismen är alltså inte splittrad, den är en bred och diversifierad rörelse som har som gemensamt mål att skapa ett mer rättvist samhälle. I detta syfte, med alla dess olika ingångar, prioriteringar och perspektiv har den nordiska kvinnorörelsen valt att göra gemensam sak av jämställdhetsfrågan under Nordiskt forum som hålls i Malmö i juni 2014. För att få med bredden av frågor och perspektiv som berörs, och behöver genomsyras av en feministisk analys, kommer forumet att utgå från tolv teman – alltifrån feministisk ekonomi till ny teknologi och media. Temana visar på feminismens bredd och på nödvändigheten i att jämställdhet och feminism präglar samtliga politiska frågor, och alla aspekter av våra liv och vårt samhälle. För att citera Johan Ehrenberg: ”Feminismen är den största revolutionen mänskligheten haft sedan någonsin”. En revolution handlar aldrig om en sak, den handlar om allt. Är du med?

Fakta: 

Teman under Nordiskt forum 2014

 • Feministisk ekonomi, ekonomisk och social utveckling.
 • Kvinnors och flickors kroppar, sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter.
 • Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.
 • Våld mot kvinnor och flickor.
 • Miljö, klimat och hållbar utveckling.
 • Omsorgsarbete och välfärdssamhälle.
 • Fred och säkerhet.
 • Politiskt deltagande och samhällsutveckling.
 • Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter.
 • Asyl och migration.
 • Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering.
 • Ny teknologi och media.

© 2019 Skånes Fria