Regeringen visar ett öppet förakt för flyktingar | Skånes Fria

Debatt


Kalle Larsson (V) • Marianne Berg (V)
Skånes Fria

Regeringen visar ett öppet förakt för flyktingar

Malmö Fria skrev på nyhetsplats 3 januari om att allt fler flyktingbarn går under jorden. Följande vecka skrev Asylgruppen i Malmö i en debattartikel att ensamkommande barn bör undantas från Dublinförordningen. Vänsterpartiets Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman, och Marianne Berg, riksdagsledamot från Malmö, instämmer i Asylgruppens krav.

Murarna runt EU byggs allt högre, och människor på flykt hindras dagligen att få sin rätt till skydd tillgodosedd. Transportöransvar, Frontex-styrkor och visumtvång är alla byggstenar i byggandet av det Fästning Europa som Sverige aktivt deltar i.Så är det också med Dublinförordningen, att asylansökan ska göras i det första EU-land den sökande rest in i. Det leder självfallet till att flyktingarna koncentreras till de länder som gränsar mot områden varifrån många flyktingar kommer.

Det är länderna i norra delen av EU som påtvingat EU:s medlemmar vid Medelhavet principen för att uppnå en koncentration av flyktingarna i dessa länder och i görligaste mån motverka etnisk mångfald i Nordeuropa. Förordningen motverkar alltså en någorlunda jämn fördelning av flyktingar i olika EU-länder och koncentrerar dem till frontstaterna. Det får som självklar logisk konsekvens att dessa som motåtgärd söker göra sina gränser så ogenomträngliga som möjligt.

En förutsättning för Dublinförordningen är att rättspraxis vid tillämpningen av skyddsreglerna för asylsökande är densamma i EU:s medlemsstater. I verkligheten råder avgrundslika skillnader. Ett tydligt exempel är Grekland, där det är i det närmaste omöjligt att få skydd, även för konventionsflyktingar och människor som har en välgrundad fruktan för tortyr i hemlandet. Grekiska myndigheter torterar och mördar istället asylsökande.

Rapporter från Europarådets kommitté för att förebygga tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, Europaparlamentets utskott för medborgerliga rättigheter och organisationer som tyska Pro Asyl och norska och grekiska Helsingforskommittéerna är alla samstämmiga i en förödande kritik mot det grekiska flyktingmottagandet. Ändå fortsätter Sverige dessa överföringar till Grekland. Detta är mycket illavarslande och visar ett öppet förakt från den svenska regeringen för Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter.

Genom det aktiva deltagandet i Frontexoperationen Poseidon utanför Greklands kust, bidrar nu Sverige också till att direkt kränka asylrätten. När Sverige genom kustbevakningens spaningsplan rapporterar flyktingar till de grekiska myndigheterna kommer dessa i första hand att försöka tvinga dem tillbaka, och med synnerligen brutala metoder.

Kommissionen lade redan den 3 december 2008 fram förslag till ändringar i Dublinförordningen, bland annat att öppna för möjligheten att inställa överföringar av asylsökande till ett visst land vars mottagningskapacitet är överbelastad eller som inte ger ett skydd för asylsökande som uppfyller gemenskapslagstiftningens krav. Men den svenska regeringen motsatte sig aktivt detta.

Den enda rimliga principen för att avgöra vilket land som ska handlägga en asylansökan, är att låta den asylsökande själv fatta beslutet. Även FN:s flyktingkommissariat UNHCR har gett uttryck för att man skulle föredra att Dublinförordningens principer hade ersatts med att den asylsökandes eget val av asylland ska vara avgörande.

Dublinförordningens konsekvenser är extra allvarliga när det gäller ensamkommande flyktingbarn.Vi välkomnar därför att Asylgruppen i Malmö driver kampanjen ”Låt barnen stanna” och instämmer helt i kravet på att alla ensamkommande flyktingbarn måste undantas från Dublinförordningen.

Fakta: 

<h2>Läs tidigare artiklar:<br><a href="http://www.malmofria.nu/artikel/82042">Allt fler flyktingbarn går under jorden</a><br><a href="http://www.malmofria.nu/artikel/82091">Oväntat stort engagemang för flyktingbarnen</a><br><a href="http://www.malmofria.nu/artikel/82090">Attendo överraskade av alla gåvor till barnen</a><br><a href="http://www.malmofria.nu/artikel/82092">Undanta ensamkommande flyktingbarn från Dublinförordningen!</a><br><br></h2>

Rekommenderade artiklar

© 2019 Skånes Fria